"

Nota 40 eur, czyli rekompensata za koszty odzyskania należności

W drugiej połowie 2018 roku ponad 60 % firm transportowych miało problemy z przeterminowanymi należnościami powyżej 60 dni (źródło BIG InfoMonitor). Nagminne jest przeciąganie terminów płatności pod byle pretekstem – bo szef na urlopie a księgowa na zwolnieniu, albo na odwrót… Same terminy płatności za usługi transportowe są zdecydowanie za długie – od 45 dni wzwyż liczone od momenty dostarczenia faktury wraz z dokumentami, co daje realnie co najmniej 60 dni od momentu wykonania usługi. Dodatkowo terminy jakie mogą nam zaproponować dostawcy towarów i usług: paliwo, drogi, księgowość wynoszą najczęściej od 14 do 30 dni. Jeśli weźmiemy pod uwagę rentowność przewozów, która w obecnej chwili oscyluje w granicach kilku procent, może się okazać, że tzw. cash flow, czyli przepływ gotówki w firmie zupełnie się nie spina i zaczynają się kłopoty.

Jest jednak jeden skuteczny sposób na nierzetelnych kontrahentów w postaci noty na kwotę 40 euro, która stanowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 403). .Kwota ta przysługuje wierzycielowi:

  • bez dodatkowego wezwania,
  • do każdej wystawionej faktury (wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dn. 29 sierpnia 2017 sygn. akt VIII Ga 175/17)
  • nie trzeba jej udowadniać, ponieważ staje się ona wymagalna zaraz po niedotrzymaniu terminu płatności przez dłużnika.
  • niezależnie od tego, czy faktycznie zlecona została windykacja i czy poniesione zostały w związku z tym jakiekolwiek koszty. Jak wskazał Sąd Najwyższy w powołanej uchwale z 11 grudnia 2015r., sygn. akt III CZP 94/15, celem ustalenia tej kwoty w wysokości 40 euro nie jest rekompensata wierzycielowi kosztów jakie poniósł w związku z dochodzeniem należności odnoszących się do konkretnej transakcji, lecz skłonienie dłużnika do zapłaty w terminach określonych w ustawie oraz stanowiącej podstawę jej wprowadzenia do prawa polskiego, Dyrektywie 2011/7/EU. Skoro zaś celem tej Dyrektywy jest zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, to uprawnienie do żądania od dłużnika zryczałtowanego zwrotu kosztów odzyskiwania należności, należy postrzegać jako jeden ze środków służących realizacji tego celu.
Kwota 40 EUR jest to zryczałtowana forma rekompensaty za to, że wierzyciel nie dotrzymał terminu płatności. W razie braku zapłaty pomimo wezwania dłużnika do zapłaty i wystawienia noty obciążeniowej można skierować sprawę do sądu, a w pozwie wskazać należność zarówno wynikającą z faktury jak i noty i od obydwu tych kwot przysługiwać będą odsetki ustawowe za zwłokę.

Osobiście często wystawiam noty za opóźnienia w płatnościach. Wielu kontrahentów oburza się i nie chce akceptować ani tym bardziej płacić za noty. Współpraca wtedy z reguły się też kończy, ale ja nie żałuję. Klient, który nie reguluje należności w terminie nie jest dla mnie godnym partnerem do współpracy. Nie godzę się na nieuzasadnione i nagminne przeciąganie i tak już długich terminów płatności. Uważam, że tak samo jak klient wymaga od przewoźnika terminowej realizacji zlecenia, tak przewoźnik ma również prawo wymagać terminowego regulowania należności.

Jak wystawić notę na 40 EUR?

Kwota 40 eur powinna być przeliczona na na złote według średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Jak ustalić z którego dnia ma więc być kurs waluty? Poniżej opisałam to dla Ciebie krok po kroku:

  1. Ustal termin płatności faktury. Polecam wysyłanie faktur listem poleconym priorytetem. Na podstawie numeru przesyłki jesteś wtedy w stanie dokładnie ustalić dzień doręczenia faktury, np. 15 lipca 2019 r. Załóżmy, że termin płatności wynosił 45 dni, czyli faktura była wymagalna 29 sierpnia 2019 roku. Jeśli nie została opłacona w terminie, to już następnego dnia, tj. 30 sierpnia masz prawo wystawić notę za opóźnienie w płatności.
  2. Ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Świadczenie stało się wymagalne w sierpniu, więc cofamy się do lipca. Ostatni dzień roboczy lipca, to 31/07/2019: 1 EUR = 4,2911 PLN x 40 EUR = 171,64 PLN, Obliczenia na podstawie Tabeli kursów nr: 147/A/NBP/2019 z dnia 31.07.2019 r.

Przygotowałam dla Was gotowy wzór takiej noty do pobrania pod tym artykułem. Dodatkowo załączam również wezwanie do zapłaty.

A co z kontrahentami z zagranicy?

Jeśli zdarzy się, ze kontrahenci z zagranicy spóźniają się z regulowaniem należności, możesz również wystawić notę. Kwota należności powinna być wyrażona w EUR. Zmienia się tylko podstawa prawna, powołuj się na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. K Jest to tak naprawdę nadrzędny akt prawny nad naszą ustawą. Wzory przetłumaczonych dokumentów do pobrania również znajdziesz pod tym tekstem.

Zmiany od 1 stycznia 2020 r.

Od nowego roku zmienia się wysokość kwoty obciążenia i będzie ona uzależniona od wysokości należności:
  • 40 euro rekompensaty – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych
  • 70 euro rekompensaty– gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro rekompensaty– gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.
TSL PRO Sp. z o.o.

NIP: 537-26-49-053
KRS: 0000798669
Adres biura:
ul. Sidorska 117 C
21-500 Biała Podlaska

budynek serwisu VOLVO ETMUS
wejście od szczytu budynku - III piętro
info@transportowcy.com.pl +48 720 858 550 TACHO - +48 534 512 770