"

Czy przewoźnicy podlegają rejestracji w BDO?

Obowiązek wpisania do rejestru BDO wynika z rodzaju prowadzonej działalności i specyfiki świadczonych usług.

BDO co to takiego?

BDO to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Od 1 stycznia 2020 roku, wszystkie firmy wpisane do tego rejestru będą miały obowiązek prowadzić w nim elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość dotyczącą gospodarki odpadami.

Kto podlega obowiązkowi rejestracji w BDO?

Zarejestrować się w BDO muszą wszystkie podmioty, które są posiadaczami odpadów, czyli:

  • wytwórcy odpadów, 
  • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. 

Wytwórcą odpadów jest każdy, kto w ramach prowadzonej działalności lub bytowania powoduje powstawanie odpadów. Odpadami będą np. zużyte tonery lub przepalone żarówki. W związku z powyższym właściwie każda firma funkcjonująca na rynku, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności ma obowiązek rejestracji i prowadzenia ewidencji BDO. Jeśli jednak do wymiany wspomnianego tonera zostanie wezwana firma, która zajmuje się tym profesjonalnie, to ona będzie wytwórcą powstałych odpadów.

Prowadzenie rejestru leży w kompetencji marszałka województwa. Przedsiębiorcy, którzy:

  • posiadają pozwolenie zintegorowane,
  • posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • uzyskali decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • posiadają koncesję na podziemne składowanie odpadów, 
  • posiadają wpis do rejestru działalności regulowane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zostaną wpisani do rejestru automatycznie. Pozostali, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach muszą złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Obowiązek ten należy do przedsiębiorców, którzy wytwarzają lub transportują odpady, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Forma prowadzonej działalności nie ma tutaj żadnego znaczenia. Obowiązkowi rejestracji podlegają zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki.

Jakich odpadów nie trzeba zgłaszać do BDO?

Odpady wytwarzane przez pracowników w części socjalnej traktowane są jak odpady komunalne i nie wymagają rejestracji. Firmy które świadczą usługi polegające na budowie, rozbiórce, remoncie obiektów, czyszczeniu zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw i będą miały podpisaną umowę na odbiór odpadów ze specjalistyczną firmą również nie muszą być wpisane w BDO, ponieważ obowiązek ten przechodzi na odbiorcę odpadów.

Przedsiębiorca prowadzący działalność podlegającą rejestracji w BDO powinien to zrobić przed rozpoczęciem działalności. Za brak wpisu grozi kara administracyjna w wysokości od od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd - kara aresztu albo grzywny.

TSL PRO Sp. z o.o.

NIP: 537-26-49-053
KRS: 0000798669
Adres biura:
ul. Sidorska 117 C
21-500 Biała Podlaska

budynek serwisu VOLVO ETMUS
wejście od szczytu budynku - III piętro
info@transportowcy.com.pl +48 720 858 550 TACHO - +48 534 512 770