"

Błędy dot. Certyfikatu Kompetencji Zawodowych - transport/ spedycja

Błędy dot. Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Błędy dotyczące certyfikatu kompetencji zawodowych

Osoba wnioskująca o nadanie uprawnień na wykonywanie przewozów drogowych bądź spedycji, powinna do wniosku dołączyć certyfikat kompetencji zawodowych osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika do spraw transportu. 

Poza oczywistymi błędami typu nieprzestrzeganie ograniczeń w ilu firmach i przy ilu maksymalnie autach osoba może pełnić funkcję zarządzającego, GITD spotyka się jeszcze z innymi błędami. 

1. Certyfikat złożony w języku innym niż polski.

Do certyfikatów kompetencji zawodowych wydanych na terenie Unii Europejskiej w języku obcym należy złożyć tłumaczenie certyfikatu kompetencji zawodowych na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego ( GITD przyjmuje tylko tłumaczenie w oryginale) 
Warto tu przytoczyć przepis regulujący - art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

2. Certyfikaty wydane przez państwa, które nie są stronami umowy o akceptacji uprawnień: Wielka Brytania. 

3. Kraje wspólnoty europejskiej zgodnie z rozporządzeniem WE 1071/2009, których certyfikaty są uznawane w Polsce i z reguła wzajemności w innych krajach umawiających się to: 
Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja.

Masz pytania co do Certyfikatu Kompetencji zawodowych: dzwoń tel. 22 43 85 370, 22 43 85 380. 


Podstawa Prawna Certyfikacji

W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, z późn. zm.),
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 1352),
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 
  z 2021 r. poz. 1220).
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 1352, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego kompetencje zawodowe zarządzającego transportem (Dz.U. 2023 poz. 230)

TSL PRO Sp. z o.o.

NIP: 537-26-49-053
KRS: 0000798669
Adres biura:
ul. Sidorska 117 C
21-500 Biała Podlaska

budynek serwisu VOLVO ETMUS
wejście od szczytu budynku - III piętro
info@transportowcy.com.pl +48 720 858 550 TACHO - +48 534 512 770